0.2.1 Lộ trình từng bước & định hướng kiếm từ 10-trên 100 triệu (Bài quan trọng)

Bạn tham khảo thêm file lộ trình kiếm tiền và gia tăng thu nhập đạt 10- trên 100 triệu/tháng với nghề freelancer, MMO và KDOL. Nhung có chia ra từng sheet cho mỗi nghề bạn chú ý tới mục dưới chân để click vào xem.